Warszawa, dnia 14.11.2018r.

Część Pierwsza

WYKONANIE PRACOWNICZEGO PRAWA PIERWOKUPU

MIESZKANIA ZAKŁADOWEGO

  • Edytorem publikowanych treści w części pierwszej tej strony internetowej jest Zespół Wykonawczy Porozumienia z dnia 10.06.2010 r. Stowarzyszeń Krajowych, Regionalnych i Zakładowych, który tą drogą wyraża podziękowanie Stowarzyszeniu Akcja Lokatorska za gościnność na autonomicznej części tej strony internetowej.

  • Administratorem części pierwszej strony jest Pan Jacek Ammar e-mail: jacek.ammar@gmail.com

  • Otwieranie pozycji (dokumentu) w działach: A, B, C, D następuje przez kliknięcie żądanej pozycji (dokumentu)

np. A.1.

Część Pierwsza zawiera dokumentację dotyczącą opracowania i procedowania w Sejmie RP wspólnego społecznego projektu ustawy w sprawie wykonania pracowniczego prawa pierwokupu mieszkania zakładowego. Dokumentacja ta wyraża wolę i sposób wspólnego działania Sygnatariuszy przyjęte w Porozumieniu z dnia 10.06.2010 r. Stowarzyszeń Krajowych, Regionalnych i Zakładowych, jak też wiodące opinie i stanowiska zainteresowanych organów i osób, w następującym układzie:

  1. Sprawy Organizacyjne, narady i spotkania

A.1. Tekst porozumienia z dnia 10.06.2010 r. Stowarzyszeń Krajowych, Regionalnych i Zakładowych

A.2. itd.

B. Projekt Ustawy dotyczący wykonania pracowniczego prawa pierwokupu mieszkania zakładowego wraz z podstawą prawną w tym przedmiocie

B.1. Tekst projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń
własnościowych nieruchomości w redakcji z dnia 20.04.2016 r. (c)

B.2. Prawne uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości w redakcji z dnia 20.04.2016 r. (c)

B.3. Graficzny schemat przebiegu procesu regulacji prawnej wydawanych ustaw wraz z wiodącymi tezami podstawy prawnej

B.4. Wypisy najważniejszych przepisów ustawowych dotyczących pracowniczych mieszkań zakładowych

B.5. itd.

C. Wystąpienia w imieniu Stowarzyszeń Krajowych, Regionalnych i Zakładowych do władz naczelnych i odpowiedzialnych instytucji o skierowanie pod obrady Sejmu projektu ustawy w sprawie wykonania pracowniczego prawa pierwokupu mieszkania zakładowego

C.1. Wystąpienie z dnia 09.09.2015 r. do Prezydenta RP i odpowiedź jego Kancelarii z dnia 16.06.2016 r.

C.2. Wystąpienie z dnia 17.02.2016 r. do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PIS o przejęcie społecznego projektu ustawy i wprowadzenie pod obrady Sejmu RP, jako projektu poselskiego PIS

C.3. Wystąpienie z dnia 28.07.2016 r. do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o interwencję i pomoc w wprowadzeniu społecznego projektu ustawy pod obrady Sejmu RP

C.4. Wystąpienie z dnia …… do Ministra Sprawiedliwości o interpretację podstawy prawnej społecznego projektu ustawy

C.5 Zawiadomienie z dnia 16.05.2017 r. Prokuratora Krajowego o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w decyzji administracyjnej wojewody wydanej na podstawie art.2 ustępy 1-3 ustawy z dnia 29.09.1990 r.

C.6 Wystąpienie z dnia 23.05.2018 r. do Ministra Inwestycji i Rozwoju o spotkanie w sprawie interpretacji podstawy prawnej mieszkania zakładowego, jak też podstawy prawnej byłego mieszkania zakładowego

C.7 Prośba z dnia 24.07.2018 r. o spotkanie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sprawie wspólnego przyjęcia konkluzji obrad w dniu 17.07.2018 r. dotyczącej wykonania pracowniczego prawa pierwokupu mieszkania zakładowego

C.8 Wystąpienie z dnia 20.08.2018 r. do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Klubu Parlamentarnego PIS

D. Wiodące opinie i stanowiska prawne dotyczące wykonania pracowniczego prawa pierwokupu mieszkania zakładowego

D.1. Opinia prawna z dnia 10.06.2010 r. prof. dr hab. Marka Chmaja dotycząca społecznego (poselskiego) projektu ustawy w sprawie wykonania pracowniczego prawa pierwokupu mieszkania zakładowego w redakcji z dnia 3 marca 2010 r..– druki sejmowe nr 1224, nr 1224A, nr 2275

D.2. Stanowisko Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapytania prawnego z dnia 01.03.2016 r. Stowarzyszenia Wrocław przedstawionego w piśmie Ministerstwa Skarbu Państwa z dnia 22.03.2016 r.

D.3. itd.


Leave a Reply