B.1. Tekst projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń
własnościowych nieruchomości w redakcji z dnia 20.04.2016 r. (c)

PROJEKT

20.04.2016 r (c)

USTAWA

z dnia ………………. 2016 r.

o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń
własnościowych nieruchomości
1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015.1774 z późn. zm.) w art. 46 po ust. 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:

„2a. Właściwy organ wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 5a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. Z 2001 r. Nr 4, poz. 24 z późn. zm.)”.

Art. 2

W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U.2014.1160, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

W art.44 po ust.3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„ 3a. Do okresu pracy, od którego zależy pomniejszenie ceny sprzedaży, wlicza się również okres pracy w przedsiębiorstwach państwowych, jednostkach organizacyjnych i podmiotach o których mowa w art. 42 ust 1 pkt3 i 3a”;

Art. 3.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016.52 j.t) dodaje się:

  1. po art.2 pkt.1 lit. c, dodaje się lit. d. w brzmieniu:

„lit. d) uczelnie publiczne,”;

  1. po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. Mieszkanie stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, może być zbyte na wniosek osoby uprawnionej na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

2. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, który wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości lub jej części, której dotyczy wniosek.

3. W przypadku, gdy mieszkanie, o którym mowa w ust.1, zostało oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art.60 i ar. 60a ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości lub jej części wydaje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, na wniosek starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

4. W sprawach o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje się odpowiednio przepis art. 46 ust.4 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

3) Uchyla się art. 10.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości (Dz. U. Nr 157, poz. 1315) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4.1.Jeżeli w procesach przekazywania państwowym jednostkom organizacyjnym

i jednostkom samorządu terytorialnego, likwidacji, zbywania w różnej formie, komercjalizacji, prywatyzacji lub upadłości mieszkanie, w rozumieniu art.2 pkt. 3 ustawy nowelizowanej w art. 3, przestało być mieszkaniem zakładowym przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub innej państwowej jednostki organizacyjnej albo spółki handlowej, w odniesieniu do której Skarb Państwa był podmiotem dominującym, a także tej do której po jego zbyciu przestał być podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, osobie fizycznej zajmującej to mieszkanie w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie umowy najmu albo decyzji administracyjnej o jego przydziale przysługuje prawo pierwokupu tego mieszkania.

2. Prawo pierwokupu przysługuje wtedy, gdy w procesach przekształceniowych, o których mowa w ust. 1, pozbawiono najemcę prawa pierwokupu lub prawa pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego a ponadto, że nieważne są z mocy prawa czynności prawne, o których mowa w art. 3 ust. 1 w związku z naruszeniem przepisów art.2 pkt. 2 lit. a zdanie drugie, art. 3 ust. 2, art. 4, art. 5 i art.6 ustawy nowelizowanej w art. 3 oraz z naruszeniem przepisów art. 21 ust. 7 i art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości.

3. Roszczenie odszkodowawcze przysługuje najemcy, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w procesie wykonywania prawa pierwokupu lub prawa pierwszeństwa w nabyciu mieszkania został naruszony jego interes prawny, w tym:

1) zaoferowano najemcy nabycie zajmowanego mieszkania za cenę wyższą niż cena, za jaką zostało ono zbyte osobie trzeciej,

2) pozbawiono osobę uprawnioną, o której mowa w ust.1, prawa nabycia niektórych części składowych (udziału w nieruchomości wspólnej, w tym gruntu) i pomieszczeń przynależnych (garaż, piwnica, komórka) zbywanego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art.2 ust. 4 i art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. (Dz. U. z 2015.1892 j.t.), a w czasie zbywania tych składników lokalu pozbawiono tę osobę prawa do upustów, o których mowa w art.6 ustawy nowelizowanej w art.3,

3) oddalono wniosek osoby, która obecnie nie zajmuje lokalu mieszkalnego i która z przyczyn od niej niezależnych została zmuszona do opuszczenia przydzielonego lokalu,

4) pomniejszono okres pracy albo okres najmu o czas wynikający z umów najmu zawartych z poprzednikami prawnymi zbywcy,

5) nie pomniejszono ceny zbywanego lokalu mieszkalnego o wartość nakładów poniesionych przez najemcę,

6) nie pomniejszono ceny zbycia lokalu o kaucję mieszkaniową wniesioną przez najemcę.

Sprawy te toczą się we właściwym trybie postępowania sądowego.

4. Mieszkania zakładowe, wymienione w ust. 1 i ust.2, zbyte innej osobie niż osoba uprawniona stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, własnością tej osoby uprawnionej na warunkach określonych w tym artykule.

 5. Przeniesienie tytułu własności mieszkania zakładowego z osoby trzeciej na osobę uprawnioną, o którym mowa w ust.4, stwierdza sąd  w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby uprawnionej a wykonanie postanowienia sądu następuje w ciągu jednego roku od dnia złożenia tego wniosku. Postanowienie sądu o przeniesienie tytułu własności podlega wpisaniu do księgi wieczystej. Postępowanie w tej sprawie jest wolne od opłat sądowych.

6. W czasie wykonywania prawa pierwokupu przez zbywcę mieszkania zbycie tego mieszkania następuje na warunkach i po cenie na jakich nieruchomości zostały zbyte przez Skarb Państwa w czasie gdy mieszkanie to przestało być mieszkaniem zakładowym, o którym mowa w ust. 1, powiększonej o wartość poczynionych przez zbywcę nakładów koniecznych. Cena podlega waloryzacji według zasad określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Cenę zbycia mieszkania ustala Sąd na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez wyznaczonego rzeczoznawcę majątkowego. Na wniosek nabywcy mieszkania, cena może być rozłożona na raty płatne w okresie do 10 lat.

7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1 jest niezależne od przysługujących na zasadach ogólnych roszczeń odszkodowawczych.

8. W przypadku różnicy pomiędzy ceną sprzedaży mieszkania na rzecz osoby uprawnionej a wartością rynkową tego mieszkania, na wniosek zbywcy realizującego prawo pierwokupu, podmiot, który naruszył prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkania i niesłusznie się wzbogacił lub jego następca prawny wypłaci zbywcy należne mu odszkodowanie w wysokości wynikającej z tej różnicy. W razie sporu co do wysokości odszkodowania sprawę rozstrzyga sąd, a zapłacie podlega część niesporna.

9. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się także przepisy art. 2 pkt. 2 ustawy nowelizowanej w art.3.

10. Hipoteka obciążająca dotychczas nieruchomość, w której przeniesiono lub ustanowiono odrębną własność lokalu na rzecz osoby uprawnionej, nie obciąża wyodrębnionej części nieruchomości lokalowej i związanego z nią udziału w nieruchomości wspólnej.

11. Jeżeli wartość pozostałej części nieruchomości, w której przeniesiono lub ustanowiono odrębną własność lokalu na rzecz osoby uprawnionej, nie zapewnia wierzycielowi hipotecznemu dostatecznego zabezpieczenia, może on żądać od właściciela obciążonej nieruchomości ustanowienia zabezpieczenia dodatkowego w odpowiednim terminie przez siebie wyznaczonym.

12. W przypadku nabycia zajmowanego lokalu mieszkalnego, osobie uprawnionej przysługuje również własność pomieszczeń przynależnych i udział w nieruchomości wspólnej w rozumieniu art. 2 ust. 4 i art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. (Dz. U. z 2015.1892 j.t.).

13. W sprawach nie określonych w niniejszej ustawie mają zastosowanie przepisy ustawy nowelizowanej w art. 3 i przepisy powszechnie obowiązujące w tym przedmiocie.

14. Przepisy niniejszego artykułu mają charakter retroaktywny i działają bez ograniczeń czasowych.

2) Uchyla się art. 5. ”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 j. t.) w art. 96 ust 1 dodaje się pkt. 14 w brzmieniu:

„14) strona dochodząca ustanowienia lub przeniesienia własności lokalu mieszkalnego albo zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym nieruchomości gruntowej oraz innych roszczeń, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości.”.

Art.6

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U.2018 poz. 1668) w art. 423 po ust.2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Mieszkanie zakładowe nabyte lub wybudowane ze środków zakładowego funduszu mieszkaniowego i Skarbu Państwa, zajmowane przez osobę uprawnioną na podstawie umowy najmu (lub decyzji administracyjnej) zawartej w powiązaniu ze stosunkiem pracy w uczelni publicznej, podlega zbyciu osobie uprawnionej na zasadach prawa pierwokupu, zgodnie z przepisami art.4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości i innych przepisów w tym przedmiocie.”.

Art.7

1. Do spraw wszczętych, lecz nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczących roszczeń oraz realizacji złożonych wniosków, o których mowa w art. 4 ust. 1 i ust. 3 ustawy nowelizowanej w art. 4 niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.

2. Jeżeli postępowanie sądowe w sprawach, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy wymienionej w art. 4, i wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzone było w trybie procesowym, sąd prowadzi je od tego dnia w trybie nieprocesowym lub przekazuje właściwemu sądowi do rozpoznania w takim trybie. W wypadku przekazania stosuje się odpowiednio przepisy art. 200 § 2 i § 3 Kodeksu postępowania cywilnego. Jednak każdy uczestnik postępowania może żądać powtórzenia czynności sądu dokonanych bez jego udziału.

Art. 8

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” ,ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Leave a Reply