A.1. Tekst porozumienia z dnia 10.06.2010 r. Stowarzyszeń Krajowych, Regionalnych i Zakładowych

STOWARZYSZENIA KRAJOWE,

REGIONALNE i ZAKŁADOWE

POROZUMIENIE z dnia 10 czerwca 2010 r. 1)

w sprawie wspólnego działania Stowarzyszeń Krajowych, Regionalnych i Zakładowych

Postanowienia ustawy z dnia 7.07.2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości wyjaśniły wiele wątpliwości i uściśliły zasady preferencyjnego nabywania pracowniczych mieszkań Skarbu Państwa. Jednak przyjęte błędne procedury, zwłaszcza zawarte w art.4 tej ustawy pozbawiły poszkodowanych najemców skutecznego sądowego dochodzenia należnych im roszczeń. Podejmowane od kilku lat próby eliminowania tych bezspornych błędów pozostają ciągle w martwym punkcie.

Dotychczasowe rozproszone działania licznych organizacji społecznych uczestniczących w pracach legislacyjnych podejmowanych od czwartej kadencji Sejmu RP okazały się mało efektywne. W tych warunkach powstała pilna potrzeba współdziałania i zespolenia wysiłku tych organizacji w sprawie dochodzenia roszczeń poszkodowanych najemców mieszkań pracowniczych pozostających w dyspozycji Skarbu Państwa.

W tym celu znakomita większość organizacji zgrupowana w Stowarzyszeniach Krajowych, Regionalnych i Zakładowych, zwanych dalej Stowarzyszeniami, podjęła działania zespołowe. Celem tych działań jest wspólne przygotowanie propozycji zmiany dotychczasowego trybu dochodzenia roszczeń najemców pozbawionych bezprawnie pierwszeństwa nabycia zajmowanych mieszkań.

Pierwszym wspólnym działaniem Stowarzyszeń w bieżącej kadencji Sejmu RP był zespołowo przygotowany nasz projekt ustawy i zgłoszony przez Prezesa Komitetu Obrony Mieszkańców Wszystkich Mieszkań Huty Zabrze Panią Elżbietę Adach w piśmie z dnia 27.12.2007 r. do Przewodniczącego Komisji Infrastruktury. Natomiast sformalizowanie tego współdziałania Stowarzyszeń nastąpiło w Komunikacie z dnia 22.04.2009 r., którego nowelizacją jest niniejsze porozumienie.

Wszystkie dotychczasowe starania Stowarzyszeń mają charakter roszczeniowy wynikający z naruszonych postanowień Konstytucji RP, ustaw i orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Te starania Stowarzyszeń znalazły wyraz w drukach sejmowych nr 1224 z dnia 10.07.2008r. i druku nr 1224A przyjętym przez Sejm RP w dniu 4.12.2008 r. oraz w kolejnych redakcjach tych druków, w tym z dnia 16.12.2008 r. Pojawiło się także rozwiązanie konkurencyjne zawarte w poselskim druku nr 2275, negatywnie ocenione przez Komisję Infrastruktury na posiedzeniu w dniu 17.03.2010r.

1) Niniejsze Porozumienie jest nowelizacją z dnia 10.06.2010 r. porozumienia

zawartego w Komunikacie z dnia 22.04.2009 r.

Ostatnim stanowiskiem Stowarzyszeń jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości w redakcji z dnia 3.03.2010 r. (druki nr 1224, 1224A i 2275). Projekt ten, na nasz wniosek, został skierowany przez Przewodniczącego Komisji Infrastruktury do ekspertyzy prawnej, wykonanej na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, przez wybitnego znawcę prawa zwłaszcza konstytucyjnego Pana prof. zw. dr hab. Marka Chmaja.

Ekspert ten przyjął stanowisko prawne Stowarzyszeń wyrażone w sprawozdaniach z posiedzeń Komisji Infrastruktury w dniu 10.09.2009 r. i Podkomisji Nadzwyczajnej w dniu 6.10.2009 r. oraz uznał, że opracowany na tej podstawie prawnej ww. projekt ustawy w redakcji z dnia 3.03.2010 r. jest gotowy do przyjęcia przez Sejm RP na przyśpieszonej ścieżce legislacyjnej. Natomiast odrzucił on projekt konkurencyjny zawarty w druku nr 2275 jako sprzeczny z prawem i rażąco krzywdzący najemców pracowniczych mieszkań zakładowych.

Obecnie Stowarzyszenia przyjmują do dalszego wspólnego działania powyższe starania, projekty i ich opinie prawne oraz stwierdzają, co następuje:

1. Niniejsze porozumienie jest nowelizacją porozumienia Stowarzyszeń przyjętego w Komunikacie z dnia 22.04.2009 r.

2. Uczestnictwo w Stowarzyszeniach jest dobrowolne. Przystąpienie do wspólnego działania i akceptowanie wspólnych decyzji, jak też odstąpienie od niniejszego porozumienia następuje po zgłoszeniu swojej decyzji drogą elektroniczną na adres Sekretarza Stowarzyszeń. Uczestnictwo w Stowarzyszeniach w niczym nie ogranicza własnej działalności statutowej organizacji społecznej, która stała się sygnatariuszem niniejszego porozumienia.

3. Podstawowym celem Stowarzyszeń jest wypracowanie projektów przepisów ustawowych, udział w pracach legislacyjnych Parlamentu RP, wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc w egzekwowaniu roszczeń poszkodowanych najemców pracowniczych mieszkań zakładowych.

4. W strukturze Stowarzyszeń działają osoby funkcyjne (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, rzecznik i pełnomocnik Stowarzyszeń, tworzące Zespół Wykonawczy) oraz działają Przedstawiciele Regionalni Stowarzyszeń.

Zespół Wykonawczy organizuje działania i przygotowuje projekty wspólnych rozwiązań prawnych oraz uczestniczy w ich rozpatrywaniu przez Parlament RP i inne organy naczelne. Określa on także : jakie sprawy, w jakim trybie, kiedy i kto będzie przedstawiał te sprawy podczas prac legislacyjnych.

Przedstawiciele Regionalni, na podstawie propozycji Stowarzyszeń – sygnatariuszy porozumienia gromadzą, analizują i inspirują w Zespole Wykonawczym zgłoszone im propozycje wspólnych rozwiązań i działań.

5. Wszyscy uczestnicy porozumienia mają prawo i obowiązek upowszechniać przyjęte projekty wspólnych rozwiązań w wystąpieniach publicznych i w mediach oraz interweniować i prosić o wsparcie w tych sprawach posłów i senatorów wszystkich opcji politycznych działających w danym okręgu wyborczym oraz organów naczelnych.

Dla zachowania spójności działania Stowarzyszeń każda interpretacja przyjętych projektów wspólnych rozwiązań, w wystąpieniach zewnętrznych w imieniu Stowarzyszeń, wymaga jednak uzgodnienia z Zespołem Wykonawczym Stowarzyszeń.

6. Skład osobowy Przedstawicieli Regionalnych i osób funkcyjnych jest otwarty,

powstały na zasadach dobrowolnego zgłoszenia, ulega więc ciągłym zmianom i uzupełnieniom, ponieważ zależy on od indywidualnej dyspozycyjności, znajomości rozpatrywanych kwestii prawnych, możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Infrastruktury w Sejmie RP itp. Działalność tych osób prowadzona jest nieodpłatnie.

7. Indywidualne pełnomocnictwo do reprezentowania Stowarzyszeń na zewnątrz posiada Pan dr Bogusław Błaszczyk, zamieszkały: 01-496 Warszawa, ul.F.Kawy 24 m.10, tel/fax 22 6384723, który jest odpowiedzialny za przygotowanie, prezentowanie i prowadzenie redakcji wspólnego projektu ustawy podczas prac legislacyjnych w Parlamencie RP i w innych instytucjach.

8. Projekty wspólnych rozwiązań i wystąpień związanych z ich powstaniem są publikowane w internecie na stronach:

www.mieszkaniazakladowe.fora.pl, administrator Barbara Roguska – Sekretarz Stowarzyszeń,

-www.andrzej.dyktus.infocoig.pl, administrator Andrzej Dyktus – Rzecznik Stowarzyszeń

Zaleca się przedrukowywanie tych dokumentów na własnych stronach internetowych Stowarzyszeń – sygnatariuszy porozumienia i w innych publikacjach.

SYGNATARIUSZE NINIEJSZEGO POROZUMIENIA:

Lista Sygnatariuszy

 r.


Leave a Reply