Sokołów Podlaski, dnia 10 maja 2019 r.

Zygmunt Wycech

08-300 Sokołów Podlaski

ul. 8 Sierpnia 8A/10

Radny Rady Miasta

Sokołów Podlaski

Sygnatariusz Porozumienia

Stowarzyszeń, Krajowych,

Regionalnych i Zakładowych

PILNE

Pan prof. dr hab. Ryszard Terlecki

                                           Przewodniczący Klubu Parlamentarnego

                                           Prawa i SprawiedliwościWarszawa, ul. Wiejska 4/6/8

Szanowny Panie Przewodniczący

W imieniu własnym jak i sygnatariuszy porozumienia mieszkańców mieszkań zakładowych w Sokołowie Podlaskim zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne wprowadzenie na przyspieszoną ścieżkę legislacyjną naszego społecznego projektu ustawy w redakcji z dnia 20.04.2016 r.(c). Projekt ten nie wprowadza żadnych zmian ustawowych, lecz uzupełnia nakazany miesięczny termin wykonania prawa pierwokupu (art. 598 § 2 Kc).

Z przepisów art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. jasno wynika, że prawo pierwokupu należne osobie uprawnionej powinno być wykonane w ciągu miesiąca – w tym czasie powinien być przeniesiony tytuł własności z osoby trzeciej na osobę uprawnioną na takich samych warunkach, na których nastąpiło nielegalne zbycie mieszkania osobie trzeciej (art. 600 Kc).

Jest to zgodne także z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.09.1999 r. sygn. Akt K6/98 i z dnia 30.10.2001 r. sygn. Akt K 33/00 oraz w wyrokach Sądu Najwyższego z dnia 17.12.2009 r. sygn. Akt IV CSK.282/09, z dnia 22.07.2010 r. sygn. Akt ICSK 19/10, z dnia 9.02.2011 r. sygn. Akt V CSK 526/10. W powyższej sprawie wypowiedział się także Naczelny Sąd Administracyjny ( w składzie 7 sędziów) w uchwale z dnia 13.11.2012 r. sygn. Akt I OPS 2/12.

Na moją prośbę wystąpił Przewodniczący Porozumienia Stowarzyszeń Krajowych, Regionalnych i Zakładowych dr Bogusław Błaszczyk do I Prezesa NSA Romana Hausera, prosząc o wykładnię prawną. Odpowiedzią NSA jest wydanie powyższej uchwały, w której NSA potwierdził, że decyzja administracyjna wojewody (art.2 ust.3 ustawy z dnia 29.09.1990 r.) wydana z rażącym naruszeniem prawa jest z mocy prawa nieważna i nieważne są również następne decyzje przedmiotowo zależne od tej decyzji wojewody. Nieważność tych decyzji potwierdził także ustawodawca w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 15.12.2000 r.

Nadmieniam, że istniejące przepisy wynikają z ustawy z dnia 29.09.1990 r. Przepisy zawarte w wydanych po 1990 r. ustawach są jasne i przejrzyste i dają osobom uprawnionym prawo pierwokupu, tzn. prawo własności do pracowniczego mieszkania zakładowego. To prawo jest brutalnie łamane przez odpowiedzialnych funkcjonariuszy władzy publicznej, którym marzy się zapewne prawo powielaczowe funkcjonujące w PRL, w którym pismo ministra jest jednocześnie źródłem i wyrocznią prawa. Od 2005 roku Klub Parlamentarny PIS podejmuje walkę z tym procederem i zapewniał nas, że po zdobyciu władzy w 2015 r. niezwłocznie rozwiąże ten bolesny problem. Z wielkim niepokojem stwierdzamy jednak, że tak się nie dzieje a proponuje się jedynie pozorne działania zastępcze. W tej sprawie wystąpiłem do Prezydenta elekta Pana Andrzeja Dudy pod koniec ubiegłej kadencji Sejmu. Pan Prezydent pozytywnie odniósł się do naszej prośby i przekazał tę sprawę do załatwienia Ministrowi Skarbu Państwa, zgodnie z właściwością.

Użytkownicy pracowniczych mieszkań zakładowych są eksmitowani „na bruk”, a wielu innych zagrożonych jest eksmisją. Dlatego też proszę o pilne osobiste wysłuchanie nas i odniesienie się do niniejszej prośby stanowiącej jedynie wykładnię przesłanek prawnych zawartych w uzasadnieniu do ww. społecznego projektu ustawy w redakcji z dnia 20.04.2016 r. (c).

Z wyrazami szacunku i poważania

Zygmunt Wycech

Z prośbą o interwencję otrzymują:

  1. Prezydent RP Pan Andrzej Duda
  2. Pan Jarosław Kaczyński – Prezes PIS
  3. Pan Mateusz Morawiecki – Premier Rządu RP
  4. Pan Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju

Leave a Reply